(RPSN: 454%)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti FINSPACE s.r.o.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o půjčce uzavíranou mezi stranami, jež jsou definovány dále v těchto podmínkách. Nedílnou součástí těchto podmínek jsou informace o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku podle § 54a a násl. obč. zák. Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky a informace o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku podle § 54a a násl. obč. zák. a v případě dotazů či nejasností nás prosím kontaktuje na tel.čísle: 773 222 001.

Smluvní podmínky pro SMS půjčku poskytované společností FINSPACE s.r.o.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností FINSPACE s.r.o. jako Věřitelem a fyzickou osobou jako Klientem.

1.2 Smlouva o Půjčce se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními smlouvy o půjčce, jež je upravena v Občanském zákoníku a ustanoveními o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku podle § 54a a násl. Občanského zákoníku.

1.3 Věřitel se stává navrhovatel uzavření Smlouvy o Půjčce a po akceptaci návrhu ze strany Klienta a po poskytnutí Půjčky Klientovi je věřitelem ze Smlouvy o Půjčce. Klient je akceptantem návrhu na uzavření Smlouvy o Půjčce a po poskytnutí Půjčky Věřitelem je dlužníkem ze Smlouvy o Půjčce. Uzavřením Smlouvy o Půjčce přenechává Věřitel Klientovi peněžní prostředky ve formě Půjčky a Klient se zavazuje Věřiteli za podmínek Smlouvy o Půjčce a těchto Podmínek poskytnutou Půjčku vrátit a zaplatit Poplatek.

1.4 Smlouva o Půjčce je považována za uzavřenou okamžikem, kdy Věřitel poskytne Klientovi Půjčku v souladu s čl. 5. Věřitel Klientovi Půjčku v souladu s čl. 5 poskytne za podmínky, že:
(i) Klient Věřiteli zašle Žádost o Půjčku podle čl. 3.2,
(ii) Věřitel na základě Žádosti o Půjčku poskytnutí Půjčky interně schválí a zašle Klientovi Nabídku podle čl. 4.1, a
(iii) Klient zašle Věřiteli svůj souhlas s Nabídkou podle čl. 4.2 a 4.3.

2. DEFINOVANÉ POJMY A ODKAZY

2.1 Pro účely Smlouvy o Půjčce a těchto Obchodních podmínek se těmito výrazy rozumí následující.

(a) Internetové stránky znamenají internetové stránky Věřitele na webové adrese http://www.mobilpujcka.cz
(b) Klient znamená fyzickou osobu vymezenou v článku 3.1 těchto smluvních podmínek;
(c) Nabídka znamená projev vůle Věřitele vůči Klientovi, kterým Věřitel potvrzuje schválení Žádosti o Půjčku a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o Půjčce v souladu s těmito Podmínkami a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku;
(e) Podmínky znamenají tyto smluvní podmínky pro SMS půjčku poskytovanou společností FINSPACE, s.r.o.;
(f) Poplatek znamená poplatek na úhradu nákladů Věřitele se zpracováním Žádosti o Půjčku a s poskytnutím Půjčky, stanovený podle čl. 6.1;
(g) Pošta znamená Českou poštu, s.p., státní podnik se sídlem na adrese Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 22599, IČ: 47114983, zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565;
(h) Půjčka znamená částku peněžních prostředků v českých korunách, poskytnutých Klientovi Věřitelem ve formě půjčky v souladu těmito Podmínkami a občanským zákoníkem;
(i) Smlouva o Půjčce znamená smlouvu o půjčce uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem podle článku 3 těchto Podmínek
(j) Strana znamená Věřitele nebo Klienta jednotlivě a Strany znamenají Věřitele a Klienta společně;
(k) Věřitel znamená FINSPACE s.r.o, obchodní společnost se sídlem na adrese Praha, Nové Město, Nekázanka 880/11, PSČ 110 00, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146159;
(l) Žádost o Půjčku znamená projev vůle Klienta přijmout od Věřitele Půjčku v souladu s těmito Podmínkami, učiněný ve formě, jež je upraven článkem 3.5.

(m) Bankovní den znamená pracovní den v ČR

(n) Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Půjčce.

(o) Uživatelský účet znamená prostředí na Internetových stránkách Věřitele přístupné Klientovi po zadání jeho přístupových údajů, ze kterého může Klient zejména provádět správu svých údajů.

Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak.

3. KLIENT A ŽÁDOST O PŮJČKU

3.1 Klientem může být fyzická osoba, která je občanem státu, jež je členem EU a zároveň má trvalé bydliště v České republice, v době podání Žádosti o Půjčku je plnoletý a má plnou způsobilost k právním úkonům a i v ostatních ohledech vyhovuje těmto Podmínkám.

3.2 Má-li Klient zájem o poskytnutí Půjčky, zašle Věřiteli Žádost o Půjčku formou, jež je stanovena níže v těchto podmínkách.

3.3 Odesláním Žádosti o Půjčku Klient výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva o Půjčku byla sjednána prostřednictvím výměny textových zpráv SMS, a potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a s informacemi ve smyslu § 54b Občanského zákoníku, které tvoří přílohu těchto Podmínek a jsou zároveň k dispozici na Internetových stránkách.

3.4 Odesláním Žádosti o Půjčku podle čl. 3.2 Klient potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Půjčku.

3.5 Klient zašle Věřiteli Žádost o Půjčku formou:
a) textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo 773 222 001. Klient v Žádosti o Půjčku, zasílané ve formě textové zprávy SMS nepřesahující 160 znaků, uvede následující údaje (bez diakritiky, přesně v pořadí a formě, jak jsou uvedeny níže, oddělené mezerami): MP [částka půjčky v Kč] [křestní jméno] [příjmení] [rodné číslo] [číslo občanského průkazu] [číslo bankovního účtu včetně směrového číslo bank odděleného lomítkem] [název ulice trvalého bydliště] [číslo] [obec] [směrovací číslo] [P (pokud Klient při druhé a další půjčce chce zaslat peníze formou poštovní poukázky, viz 5.2)]. nebo
b) elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách. Klient v Žádosti o půjčku, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména jméno a příjmení Klienta, číslo mobilního telefonu, částka půjčky, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, číslo bankovního účtu včetně směrového číslo bank odděleného lomítkem.

3.6 Výčet údajů, jež jsou uvedeny v čl. 3.5 a),b), je taxativní a absence jakéhokoliv z nich má za následek neposkytnutí půjčky ze strany věřitele.

3.7 Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Půjčku a za případnou škodu z poskytnutí nepravdivých údajů vzniklou. Klient souhlasí s tím, že Věřitel může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Půjčku a v čl. 3.4 a soulad údajů o Klientovi s těmito Podmínkami ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků.

3.8 Věřitel je oprávněn ověřit údaje poskytnuté klientem v Žádosti o půjčku hovorem na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Půjčku zaslal nebo které uvedl v Žádosti o Půjčku zaslané ve formě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách.

3.9 Věřitel je oprávněn neposkytnou Půjčku bez udání důvodu.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŮJČCE A POSKYTNUTÍ PŮJČKY

4.1 Věřitel informuje Klienta o schválení Žádosti o Půjčku zasláním Nabídky ve formě textové zprávy SMS na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Půjčku zaslal. Nabídka bude obsahovat následující údaje: "FINSPACE, s.r.o. schvalil Vasi pujcku Kc[X000]+naklady Kc[XX0]= celkem Kc[XXX0]". Zašlete zpět SMS "MP SOUHLASIM", až si přečtete a odsouhlasíte Smluvní podmínky pro půjčku uzavíranou mezi společností FINSPACE, s.r.o. jako Věřitelem a Vámi jako Klientem a seznámíte se s informacemi o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku podle § 54a a násl. obč. zák. . Souhlasí-li Klient s přijetím Půjčky na základě Nabídky a těchto Podmínek a s uzavřením Smlouvy o půjčce, zašle Věřiteli po obdržení Nabídky textovou zprávu SMS na číslo 773 222 001.s textem "MP SOUHLASIM".

4.2 Klient musí odeslat textovou zprávu SMS s odsouhlasením Nabídky podle čl. 4.1 do 1 hodiny (60 minut) po obdržení Nabídky od Věřitele. Není-li Nabídka takto Klientem odsouhlasena včas a ve formě podle čl. 4.1 nebo je-li Nabídka Klientem odmítnuta, platnost Nabídky končí bez možnosti prominutí zmeškání této lhůty.

4.3 Odesláním textové zprávy SMS s odsouhlasením Nabídky v souladu s čl. 4.1 a 4.2 Klient potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami, že Nabídka a tyto Podmínky odpovídají vůli Klienta a Klient bude plnit své závazky z nich a ze Smlouvy o Půjčcevyplývající. Odesláním textové zprávy SMS s odsouhlasením Nabídky podle čl. 4.1 a 4.2 Klient zároveň potvrzuje, že požaduje doručení Půjčky způsobem podle čl. 5.1 a 5.2

4.4 Po odeslání textové zprávy SMS s odsouhlasením Nabídky podle čl. 4.2 již Klient nemá právo odmítnout poskytnutí Půjčky.

4.5 Po učinění přijetí Smlouvy o půjčce Klientem, bude Klientovi vytvořen Uživatelský účet na webových stránkách Věřitele s výlučným přístupem Klienta. Klientovi budou následně zaslány formou SMS přístupové údaje k úplnému zprovoznění Uživatelského účtu a k přístupu Klienta k Uživatelskému účtu.

5. POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ČÁSTKA PŮJČKY

5.1 Klientovi, kterému nebyla Věřitelem v průběhu 12 měsíců před podáním Žádosti o Půjčku poskytnuta žádná jiná Půjčka, Věřitel poskytne Půjčku prostřednictvím Pošty na adresu trvalého bydliště Klienta uvedenou v Žádosti o Půjčku. Částka Půjčky bude takovému Klientovi zaslána poštovní poukázkou typu B a bude Klientovi vyplacena pracovníkem Pošty proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Půjčky.

5.2 Klientovi, který v průběhu 12 měsíců před podáním Žádosti o Půjčku přijal od Věřitele a Věřiteli včas a řádně splatil jinou Půjčku, Věřitel zašle Půjčku dle výběru Klienta na bankovní účet uvedený v Žádosti o Půjčku nebo poštovní poukázkou dle 5.1 (jestliže chce klient při druhé a další půjčce zaslat peníze poštovní poukázkou, musí do SMS, jež je definovaná v 3.5 napsat [P] (viz. 3.5). Pokud Klient v SMS [P] neuvede, budou mu peníze automaticky zaslány na jím uvedený bankovní účet.

5.3 Na základě jedné Smlouvy o Půjčce může být Klientovi poskytnuta Půjčka v následujících částkách (v závislosti na věku a přání Klienta a níže uvedených podmínkách):

1. Klient od 18 do 24 let

1. Kč 1000, pokud Klient v průběhu posledních 12 měsíců Věřiteli jinou Půjčku nebyl povinen splatit; nebo

2. Kč 1000 nebo Kč 2000, pokud Klient v průběhu posledních 12 měsíců Věřiteli již jinou Půjčku včas a řádně splatil; nebo

3. Kč 1000, Kč 2000 nebo Kč 3000, pokud Klient žádá Věřitele o poskytnutí třetí a další Půjčky a předchozí Půjčky Věřiteli v průběhu posledních 12 měsíců včas a řádně splatil.

4. Kč 1000, Kč 2000 nebo Kč 3000, Kč 4000 pokud Klient žádá Věřitele o poskytnutí čtvrté a další Půjčky a předchozí Půjčky Věřiteli v průběhu posledních 12 měsíců včas a řádně splatil.

5. Kč 1000, Kč 2000 nebo Kč 3000, Kč 4000, Kč 5000 pokud Klient žádá Věřitele o poskytnutí páté a další Půjčky a předchozí Půjčky Věřiteli v průběhu posledních 12 měsíců včas a řádně splatil.

2. Klient nad 24 let

1. Kč 1000, pokud Klient v průběhu posledních 12 měsíců Věřiteli jinou Půjčku nebyl povinen splatit; nebo

2. Kč 1000, Kč 2000 nebo Kč 3000, pokud Klient v průběhu posledních 12 měsíců Věřiteli již jinou Půjčku včas a řádně splatil; nebo

3. Kč 1000, Kč 2000, Kč 3000, Kč 4000 nebo Kč 5000, pokud Klient žádá Věřitele o poskytnutí třetí Půjčky a předchozí Půjčky Věřiteli v průběhu posledních 12 měsíců včas a řádně splatil.

4. Kč 1000, Kč 2000, Kč 3000, Kč 4000, Kč 5000, Kč 6000 nebo Kč 7000 pokud Klient žádá Věřitele o poskytnutí čtvrté a další Půjčky a předchozí Půjčky Věřiteli v průběhu posledních 12 měsíců včas a řádně splatil.

5. Kč 1000, Kč 2000, Kč 3000, Kč 4000, Kč 5000, Kč 6000, Kč 7000, Kč 8000, Kč 9000, nebo Kč 10000 pokud Klient žádá Věřitele o poskytnutí páté a další Půjčky a předchozí Půjčky Věřiteli v průběhu posledních 12 měsíců včas a řádně splatil.

5.4 Klient může v jednom časovém okamžiku využívat pouze jednu Půjčku. Klient může požádat Věřitele o poskytnutí další Půjčky až po úplném splacení předchozí Půjčky, řádném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o Půjčce a po vypořádání všech závazků vůči Věřiteli. Klienty, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, může být v jednom časovém okamžiku využívána pouze jedna Půjčka.

5.5 Veškeré platby podle Smlouvy o Půjčce musí být prováděny v Kč (korunách českých) a výhradně na bankovní účet Věřitele, jenž je uveden v těchto podmínkách.

5.6 Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o Půjčce, je-li poskytnutí realizováno prostřednictvím bezhotovostního převodu na Bankovní účet Klienta, nebo do 4 pracovních dnů, je-li poskytnutí realizováno prostřednictvím poštovní poukázky. Poskytnutím prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z Bankovního účtu Věřitele na Bankovní účet Klienta, nebo vyzvednutím peněžních prostředků Klientem prostřednictvím poštovní poukázky od pracovníka Pošty. Klient souhlasí s tím, aby mu Věřitel poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě podle způsobu poskytnutí peněžních prostředků.

5.7 Klient je oprávněn peněžní prostředky z Půjčky použít na jakýkoliv účel.

 

6. POPLATEK ZA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŮJČKU A ZA POSKYTNUTÍ PŮJČKY

6.1 Výše Poplatku odráží náklady Věřitele na zpracování Žádosti o Půjčku a poskytnutí Půjčky, závisí na částce Půjčky a na tom, kolik Půjček daný Klient Věřiteli řádně a včas splatil v průběhu posledních 12 měsíců. Výše Poplatku je následující:

Počet již Klientem (18 – 24 let)
splacených Půjček v posledních 12 měsících

výše půjčky

splatnost

poplatek

ke splacení

0 půjček

1 000 Kč

21 dní

250 Kč

1 250 Kč

nejméně 1 půjčka

2 000 Kč

21 dní

500 Kč

2 500 Kč

nejméně 2 půjčky

3 000 Kč

21 dní

750 Kč

3 750 Kč

nejméně 3 půjčky

4 000 Kč

21 dní

1 000 Kč

5 000 Kč

nejméně 4 půjčky

5 000 Kč

21 dní

1 250 Kč

6 250 Kč

 

Počet již Klientem (24 a víc let)
splacených Půjček v posledních 12 měsících

výše půjčky

splatnost

poplatek

ke splacení

0 půjček

1 000 Kč

21 dní

250 Kč

1 250 Kč

nejméně 1 půjčka

2 000 Kč

21 dní

500 Kč

2 500 Kč

 

3 000 Kč

21 dní

750 Kč

3 750 Kč

nejméně 2 půjčky

4 000 Kč

21 dní

1 000 Kč

5 000 Kč

 

5 000 Kč

21 dní

1 250 Kč

6 250 Kč

nejméně 3 půjčky

6 000 Kč

21 dní

1 500 Kč

7 500 Kč

 

7 000 Kč

21 dní

1 750 Kč

8 750 Kč

nejméně 4 půjčky

8 000 Kč

21 dní

2 000 Kč

10 000 Kč

 

9 000 Kč

21 dní

2 250 Kč

11 250 Kč

 

10 000 Kč

21 dní

2 500 Kč

12 500 Kč

6.2 Věřitel za poskytnutí Půjčky neúčtuje úrok (s výjimkou případného úroku z prodlení podle čl. 8).

6.3 Klient je povinen Věřiteli uhradit Poplatek nejpozději spolu se splacením Půjčky v den splatnosti Půjčky.

6.4 Dalšími náklady přijetí Půjčky nad rámec Poplatku jsou náklady na zaslání textových zpráv SMS a případné náklady na bankovní poplatky při splacení Půjčky bezhotovostním bankovním převodem. Tyto náklady si hradí Klient sám a nejsou zahrnuty v Poplatku za poskytnutí půjčky. Náklady na zaslání jedné SMS zprávy jsou účtovány dle standardních cen operátora určených v tarifu Klienta.

6.5 Roční procentní sazba nákladů (RPSN) pro půjčku na 21 dní činí 454%.

6.6 Věřitel na poskytnutí Půjčky nepožaduje po Klientovi zajištění nebo pojištění úvěru.

6.7 Klient nemá povinnost zaplatit notářské poplatky či jiné obdobné náklady.

7. SPLACENÍ PŮJČKY A SPLATNOST

7.1 Období splatnosti Půjčky začíná běžet v den, kdy je Půjčka Klientovi v souladu s čl. 5.1 či čl. 5.2 schválena. Období splatnosti Půjčky činí 21 dní. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude Půjčka splatná v nejbližší následující bankovní den v České republice.

7.2 Věřitel zašle Klientovi fakturu ohledně splatné Půjčky a Poplatku na adresu trvalého bydliště uvedenou v Žádosti o Půjčku nebo, pokud o to Klient požádá, na Klientovu e-mailovou adresu.

7.3 Při zadání platby na úhradu splátky Půjčky a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol číslo faktury. Obdrží-li Věřitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za provedenou a půjčka za splacenou, dokud není identifikována a přiřazena. Klient je v tomto případě povinen k úhradě úroku z prodlení za opožděnou platbu podle článku 8 těchto smluvních podmínek.

7.4 Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet Věřitele číslo 204999653/0600 s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl. 7.3.

7.5 Neobdržení faktury nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Půjčky a Poplatek při splatnosti podle čl. 7.1. Pokud Klient neobdrží fakturu do 5 kalendářních dnů po přijetí Půjčky, je povinen o tom Věřitele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznické telefonní linky na čísle 773 222 001 a vyžádat si variabilní symbol pro zadání platby. Pokud toto Klient neučiní, nepovažuje se toto za prodlení Věřitele a není to důvodem pro opožděné splacení půjčky.

7.6 Klient je oprávněn Půjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před datem její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení Půjčky nesnižuje ani nevrací.

8. ÚROK Z PRODLENÍ A DALŠÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPOŽDĚNOU PLATBOU

8.1 Pro případ, že Půjčka či její část nebude splacena řádně a včas, se Klient zavazuje zaplatit Věřiteli úrok z prodlení z dlužné částky Půjčky za dobu ode dne splatnosti Půjčky až do dne skutečného uhrazení splatné částky Věřiteli.

8.2 Sazba úroku z prodlení je stanovena jako nejvyšší přípustná sazba úroku z prodlení podle § 517 Občanského zákoníku.

8.3 Pro případ, že Půjčka či její část nebude splacena včas, se Klient dále zavazuje uhradit Věřiteli režijní poplatek za zaslání každé upomínky Věřitelem Klientovi. První upomínka je Klientovi zasílána po 7 dnech ode dne uplynutí splatnosti půjčky. Režijní poplatek za zaslání první upomínky činí 10% z vyúčtované částky (výše půjčky + režijní poplatek) minimálně však 250,- Kč. Druhá upomínka je Klientovi zasílána po 14 dnech ode dne uplynutí splatnosti půjčky. Režijní poplatek za zaslání druhé upomínky činí 10% z vyúčtované částky (výše půjčky + režijní poplatek) minimálně však 250,- Kč. Třetí upomínka je Klientovi zasílána po 21 dnech ode dne uplynutí splatnosti půjčky. Režijní poplatek za zaslání třetí upomínky činí 30% z vyúčtované částky (výše půjčky + režijní poplatek) minimálně však 750,- Kč.

8.4 Je-li Klient povinen splácet Věřiteli na základě Smlouvy o Půjčce několik dlužných částek zároveň, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Věřiteli započítána nejprve na úhradu nákladů na vymáhání dlužné částky, za druhé na úhradu splatného Poplatku, za třetí na úhradu úroku z prodlení, a až následně na úhradu splatné Půjčky.

8.5 Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy o Půjčce ani po uplynutí 45 dnů od data splatnosti takové částky, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků.

8.6 Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění podle Smlouvy o Půjčce.

8.7 Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Půjčky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o Půjčce, včetně úhrady nákladů Věřitele spojených s angažováním vymáhací agentury Collect Partner s.r.o. v souhrné výši 7.845,- Kč vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky.

9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o Půjčce. Jestliže nedojde k uplatnění Klientova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává Smlouva o Půjčce platnou a účinnou.

9.2 Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy o Půjčce, jestliže Věřitel poskytl Klientovi na výslovnou žádost Půjčku a Klient ji již před výkonem svého práva na odstoupení Věřiteli spolu s Poplatkem splatil.

9.3 Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení na adresu FINSPACE, s.r.o., 773 222 001.

9.4 Odstoupení od Smlouvy o Půjčce je účinné vůči Věřiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Věřiteli.

9.5 Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést:
(i) jméno a rodné číslo Klienta;
(ii) oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o Půjčce a úmyslu vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem;
(iii) datum oznámení o odstoupení; a
(iv) podpis Klienta.

9.6 V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o Půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet uvedený v čl. 7.4 spolu s úhradou nákladů dle čl. 9.7 ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení.

9.7 Jestliže Klient od Smlouvy odstoupil, je povinen uhradit Věřiteli spolu s poskytnutými finančními prostředky částku, odpovídající výši příslušného poplatku za poskytnutí Půjčky dle čl. 6, kterou Věřiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení – zejména náklady při zpracování Žádosti o Půjčku, v souvislosti s uzavíráním Smlouvy o Půjčce a se zasláním Půjčky Klientovi, a to ve lhůtě uvedené v čl. 9.6.

10. ODPOVĚDNOST

10.1 Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Věřiteli na základě předložení nesprávných a nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Půjčce Klientem.

10.2 Věřitel nenese odpovědnost za jakékoli případné škody, které Klientovi vzniknou v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Věřitele. Věřitel není odpovědný za způsobení případné škody Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy.

10.3 Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.

11. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

11.1 Tento článek se vztahuje pouze na Smlouvu o půjčce, kterou je sjednáno poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále je „zákon o spotřebitelském úvěru“). Úvěr poskytnutý Smlouvou o půjčce se považuje za spotřebitelský, pokud mezi Věřitelem a Klientem v období 12 měsíců byla uzavřena jedna nebo více Smluv o půjčce a celková výše úvěru dosáhla nebo přesáhla 5.000,- Kč, přičemž za smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, se považuje smlouva, kterou se dosáhne nebo přesáhne celková výše úvěru 5 000 Kč, a všechny následující smlouvy uzavřené v uvedeném období.

11.2 Ustanovení tohoto článku 11 obchodních podmínek mají přednost před ostatními ustanoveními těchto obchodních podmínek pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu.

11.3 Věřitel uvádí následující informace: (I) Soupis poplatků je uveden v čl. 6 těchto Obchodních podmínek; (II) Výše úroku z prodlení v případě opožděných plateb je uvedena v čl. 8 těchto Obchodních podmínek; (III) Náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují; náklady na Premium SMS jsou uvedeny v čl. 6 těchto Obchodním podmínek.

11.4 Klient může od Smlouvy o půjčce odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o půjčce. Od Smlouvy o půjčce lze odstoupit písemně zasláním odstoupení na adresu sídla Věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. V případě odstoupení Klienta od Smlouvy má Klient povinnost uhradit Věřiteli spolu s poskytnutými finančními prostředky částku, odpovídající výši příslušného poplatku za poskytnutí půjčky dle čl. 6, kterou Věřiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení – zejména náklady při zpracování Žádosti o půjčku.

11.5 Roční procentní sazby nákladů na úvěr (tj. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru) stanovená podle vzorce uvedené v příloze č. 5 k zákonu o spotřebitelském úvěru, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celková částka splatná Klientem (tj. součet celkové výše úvěru a celkových nákladů úvěru pro Klienta) vyjádřená číselným údajem a vypočtená k okamžiku uzavření Smlouvy o půjčce a dále Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6 zákona o spotřebitelském úvěru budou Věřitelem na základě žádosti Klienta vyhotoveny a vystaveny. Klient je povinen se s informacemi zákona o spotřebitelském úvěru seznámit. Učiněním přijetí dle čl. 4 těchto obchodním podmínek Klient prohlašuje, že se s informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru seznámil, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi.

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ

12.1 Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o Půjčce neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o Půjčku. Pokud takto neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto vzniknou.

12.2 Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o Půjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu.

12.3 Klient není oprávněn bez souhlasu Věřitele převést svá práva vyplívající ze Smlouvy o Půjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu.

12.4 Uzavřením Smlouvy o Půjčce dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o Půjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy o Půjčce, za účelem poskytnutí Půjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Půjčky, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem.

12.5 Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení Půjčky odvolat.

12.6 Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Věřiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Věřitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.7 Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny a veškeré dodatečné náklady), je-li zahrnuto umoření jistiny úvěru s pevně stanovenou dobou trvání.

12.8 Tyto Podmínky mohou být Věřitelem kdykoliv změněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněného nejméně 10 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti změny Podmínek. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Půjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných Podmínek. Půjčky poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se stále řídí Podmínkami v jejich původním znění. Změněné Podmínky Věřitel uveřejní na Internetových stránkách.

12.9 Klient prohlašuje, že si podrobně přečetl a a seznámil se s těmito Obchodními podmínkami, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srouimitelná. Věřitel poskytl Klientovi prostřednictvím Internetových stránek Věřitele a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tyto Obchodní podmínky i Smlouva o půjčce odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Věřitele či od třetí osoby.

13. OZNÁMENÍ

13.1 Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o Půjčce a těmito Podmínkami musí být písemná, v českém jazyce a zaslána poštou, nebo e-mailem na adresu, která byla druhou Stranou oznámena. Při dodržení správnosti adresy podle předchozí věty se veškerá oznámení považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání.

13.2 První upomínka Klientovi ohledně prodlení s plněním závazku splatit Půjčku podle čl. 8.3 bude zaslána obyčejnou poštou; jakékoli další upomínky budou zasílány doporučenou poštou

14. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1 Veškeré spory mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou o Půjčce budou přednostně urovnány jednáním Stran. V případě, že okamžité dohody Stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé Strany bez zbytečného odkladu.

14.2 Veškeré spory mezi Stranami budou řešeny důvěrně. Strany nesmějí činit jakákoli prohlášení či komentáře adresované veřejnosti nebo médiím v průběhu ani po vyřešení sporu.

14.3 Pro řešení sporů se uplatní český právní řád. Případné spory či sporné nároky na základě Smlouvy o Půjčce nebo v souvislosti s ní, včetně Podmínek a včetně otázek ukončení Smlouvy o Půjčce nebo její neplatnosti je vyloučena pravomoc obecných soudů a tyto spory budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem Mgr. Václavem Machem v souladu se zákonem č. 216/94 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

14.4 Rozhodčí doložka: Strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které mohou v budoucnu vzniknout a vyplývající ze Smlouvy o Půjčce nebo s ní související bude rozhodovat jediný a nezávislý rozhodce pan Mgr. Václav Mach, ČSL. Armády 438, 541 01 Trutnov. Rozhodce bude při rozhodování postupovat v souladu s právním řádem České republiky. Rozhodce rozhodne i o nákladech řízení. Rozhodčí řízení se bude konat v Trutnově, v sídle rozhodce. Jazykem rozhodčího řízení bude čeština. Rozhodce nesmí mít vztah k žádné ze Smluvních stran. Jakýkoli rozhodčí nález vydaný na základě této Smlouvy bude konečný a Smluvní strany souhlasí, že tento nález bezodkladně provedou. Jakýkoli rozhodčí nález vydaný podle této rozhodčí doložky může být předložen příslušnému soudu k jeho výkonu. Každá ze Smluvních stran má nárok na náhradu nákladů, které ji vzniknou z důvodu rozhodčího řízení v rozsahu podle poměru, v němž je v tomto řízení úspěšná; přiznání této náhrady bude uvedeno v rozhodčím nálezu. Tato rozhodčí doložka bude platit i po skončení či po odstoupení od této Smlouvy.

14.5. Rozhodčí řízení bude probíhat dle následujících pravidel: I. Řízení a) Rrozhodce rozhoduje samostatně, není-li mezi stranami smluveno jinak. Při svém rozhodování postupuje dle zák. 216/94 Sb.v platném znění a dále přiměřeně dle ustanovení Občanského soudního řádu. b) Jednání je neveřejné, v (písemné) formě a rozhodce postupuje tak, aby všem účastníkům byla dána možnost se k projednávané věci vyjádřit. O jednání před rozhodcem se pořídí zápis, který se přiloží ke spisu. O možnost nahlédnout do spisu požádá strana rozhodce nejméně 3 dny předem. c) Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu a dělat si z něj výpisy, či poznámky, a to na vlastní náklady. d) Rozhodce je povinen o každém úkonu v řízení učinit záznam, který uloží ve spise v písemné formě.

II. Náklady řízení a) Rozhodce je oprávněn rozhodovat o nákladech řízení b) Náklady řízení jsou dány takto: náklady činí. 5% hodnoty sporu, nejméně však 5.000,- Kč plus 20% DPH. Rozhodce je oprávněn požadovat i náhradu účelně vynaložených nákladů.

1.Informace o dodavateli finanční služby:

a) Obchodní firma a identifikační číslo dodavatele finanční služby: FINSPACE, s.r.o., IČ: 280 88 042, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146159. Dodavatel je ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností FINSPACE, s.r.o. označován jako Věřitel.

b) Hlavní předmět podnikání dodavatele finanční služby:pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

c) Sídlo dodavatelem finanční služby a adresa významná pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem finanční služby: Praha 1, Nové Město, Nekázanka 880/11, PSČ 110 00.

d) Existence zástupce dodavatele finanční služby nebo zprostředkovatele: Služba není poskytována prostřednictvím zástupce dodavatele finanční služby ani zprostředkovatele.

e) Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru: Dodavatel finanční služby podniká na základě živnostenského oprávnění. Provozování živnosti dodavatele finanční služby podléhá dozoru živnostenského úřadu – Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1. Poskytování finanční služby dodavatelem podléhá kontrole České obchodní inspekce (Štěpánská 15, 120 00 Praha 2) v rámci dozoru nad ochranou ekonomických zájmů spotřebitele.

2. Informace o poskytované finanční službě:

a) Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: Poskytovanou službou je nebankovní půjčka peněžních prostředků, uzavíraná formou SMS. Na základě smlouvy o půjčce přenechává dodavatel finanční služby spotřebiteli peněžní prostředky ve formě půjčky a spotřebitel se zavazuje dodavateli finanční služby za podmínek smlouvy o půjčce a Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností FINSPACE, s.r.o. poskytnutou částku peněžních prostředků vrátit a zaplatit poplatek.

b) Celková cena, včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Věřitele a jiných souvisejících nákladů: Celková cena za poskytnutí služby je dána poplatkem za zpracování žádosti o půjčku a za poskytnutí půjčky. Výše tohoto poplatku je následující:

výše půjčky

splatnost

poplatek

ke splacení

1 000 Kč

21 dní

250 Kč

1 250 Kč

2 000 Kč

21 dní

500 Kč

2 500 Kč

3 000 Kč

21 dní

750 Kč

3 750 Kč

4 000 Kč

21 dní

1 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

21 dní

1 250 Kč

6 250 Kč

6 000 Kč

21 dní

1 500 Kč

7 500 Kč

7 000 Kč

21 dní

1 750 Kč

8 750 Kč

8 000 Kč

21 dní

2 000 Kč

10 000 Kč

9 000 Kč

21 dní

2 250 Kč

11 250 Kč

10 000 Kč

21 dní

2 500 Kč

12 500 Kč

Další informace ohledně podmínek placení poplatku jsou uvedeny v čl. 6 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností FINSPACE,s.r.o. V případě, že dojde k porušení povinností ze strany spotřebitele, je dodavatel finanční služby oprávněn od spotřebitele požadovat úhradu dalších částek dle Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností FINSPACE, s.r.o. (poplatek za zaslání upomínky, úrok z prodlení, náklady na vymáhání, smluvní pokuta).

c) Možná rizika mimo kontrolu dodavatele finanční služby spojená s poskytovanou finanční službou: Dodavatel finanční služby nenese odpovědnost za kvalitu a funkčnost mobilní sítě a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Dodavatel finanční služby neodpovídá za kvalitu a včasnost služeb poskytovaných Českou poštou s.p. a služeb bankovních systémů.

d) Existence dalších daní nebo nákladů, které nejsou hrazeny prostřednictvím dodavatele: Klientovi bude provozovatelem mobilní sítě účtován běžný poplatek za užití služeb mobilní telekomunikační sítě – odeslání textové zprávy SMS, dle příslušných tarifů a smluv platných mezi Klientem a provozovatelem mobilní telekomunikační sítě.

e) Období, po které zůstávají poskytnuté informace v platnosti: Bez omezení doby platnosti.

f) Možné způsoby placení a způsob poskytnutí služby: Služba je poskytování dle informací uvedených ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností FINSPACE, s.r.o.

g) Případné dodatečné náklady pro spotřebitele za použití prostředků komunikace na dálku: Za použití prostředků komunikace na dálku nejsou dodavatelem finanční služby účtovány žádné další dodatečné poplatky či náklady.

h) Roční procentní sazba nákladů (RPSN) pro půjčku na 21 dní činí 454%.

 

3. Informace o smlouvě:

a) Možnost odstoupit od smlouvy o půjčce dle § 54c odst. 1 občanského zákoníku, lhůta na uplatnění, podmínky uplatněn práva na odstoupení, částka, jejíž zaplacení může být požadováno dle § 54c odst. 6 občanského zákoníku, důsledky neuplatnění práva na odstoupení, praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o půjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu § 54b občanského zákoníku, nastal-li tento den po dni uzavření smlouvy o půjčce. Jestliže nedojde k uplatnění spotřebitelova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává smlouva o půjčce platnou a účinnou, nezanikla-li již dříve úplným splacením půjčky a poplatku. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy o půjčce, jestliže dodavatel finanční služby poskytl spotřebiteli na výslovnou žádost půjčku a spotřebitel ji již před výkonem svého práva na odstoupení dodavateli spolu s poplatkem splatil. Spotřebitel vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle dodavateli finanční služby písemné oznámení o odstoupení na adresu FINSPACE, s.r.o., Praha 1, Nekázanka 880/11, PSČ 110 00. Odstoupení od smlouvy o půjčce je vůči dodavateli finanční služby účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení dodavateli finanční služby. Spotřebitel je v oznámení o odstoupení povinen uvést:
- jméno a rodné číslo spotřebitele;
- oznámení ohledně odstoupení od smlouvy o půjčce a úmyslu vrátit dodavateli finanční služby veškeré finanční prostředky poskytnuté dodavatelem;
- datum oznámení o odstoupení; a
- podpis spotřebitele.

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o půjčce je spotřebitel povinen dodavateli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté dodavatelem na bankovní účet uvedený v článku 7.4 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností FINSPACE, s.r.o. spolu s úhradou nákladů dle článku 9.7 uvedených smluvních podmínek ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. Jestliže spotřebitel od smlouvy odstoupil, je povinen uhradit dodavateli částku odpovídající výši příslušného poplatku za poskytnutí půjčky dle článku 6 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností FINSPACE, s.r.o., kterou dodavateli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení – zejména náklady při zpracování žádosti o půjčku, v souvislosti s uzavíráním smlouvy o půjčce a se zasláním půjčky spotřebiteli. Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností FINSPACE,s.r.o .

b) Označení členského státu EU, jehož právní předpisy bere dodavatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy: Česká republika.

c) Smluvní doložka o rozhodném právu smlouvy a o příslušnosti soudu v případě vzniklých sporů: Strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které mohou v budoucnu vzniknout a vyplývající ze Smlouvy o Půjčce nebo s ní související bude rozhodovat jediný a nezávislý rozhodce pan Mgr. Václav Mach, ČSL. Armády 438, 541 01 Trutnov.

d) Jazyk, ve kterém bude dodavatel finanční služby se souhlasem spotřebitele komunikovat se spotřebitelem a ve kterém budou spotřebiteli poskytnuty smluvní podmínky a další informace: Český jazyk.

4. Informace o možných způsobech nápravy porušení povinností:

a) Existence a způsob mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se na příslušný orgán dohledu: Stížnosti se podávají dodavateli finanční služby písemně na adresu sídla dodavatele nebo prostřednictvím zákaznické linky na číslo 773 222 001. Spotřebitel má možnost se svým podnětem obrátit sám nebo prostřednictvím sdružení spotřebitelů na Českou obchodní inspekci (Štěpánská 15, 120 00 Praha 2) nebo na příslušný živnostenský úřad (Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1).

Využijte naší snadné a rychlé on-line žádosti o půjčku